Quyết định thành lập Trung tâm hợp tác lao động với Nước ngoài

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Số 142 QĐ/VNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

———————————-

Hà nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH
Thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP

Về việc thành lập Trung tâm Hợp tác lao động với Nước ngoài

  • Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã được đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/09/2011
  • Căn cứ Quyết định số 1365T – TC ngày 04/08/1999 của hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt nam về việc thành lập Trung tâm Hợp tác lao động với Nước ngoài thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam.
  • Theo đề nghị của trưởng phòng tổ chức – Lao động tổng công ty thép Việt Nam – CTCP

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Họp tác lao động ( chi nhánh trực thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP) trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài trực thuộc Tổng công ty thép Việt Nam trước đây.

Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài ( sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam – TMCP có con dấu và giấy kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc, Tổng công ty và được ủy quyền thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ theo quy chế của tổng công ty ban hành phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

  • Tên giao dịch : Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài – chi nhánh Tổng công ty Thép Việt Nam – TMCP

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm

  • Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
  • Giáo dục định hướng dạy ngoại ngữ đào tạo nghề, bổ túc nghề cho Lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

 

                                                                                                                   TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

                                                                                                                                  (Đã ký và đóng dấu)

Bài Viết Liên Quan