Trung tâm hợp tác lao động với Nước ngoài – Tổng công ty Thép

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

         VÀ XÃ HỘI

Số 289 /LĐTBXH-GP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

                  ———————————-

Hà nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI  LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

————————————————————————

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÁ HỘI

  • Căn cứ luật lao động người việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006
  • Căn cứ nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • Căn cứ thông tư số 21/2007/TT-BLĐTHXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ lao động -Thương binh và xã  hội  hướng dẫn  chi tiết một số điều của luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nghị định số  126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết  và hướng dẫn một số quy định của điều luật người lao động của  Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài  nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Tên giao dịch: VIET NAM  STEEL CORPORATION  ( VNSTEEL.CORP)

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0100100047

Cấp ngày: 29/09/2011 Nơi cấp Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội

Địa chỉ  trụ sở chính : 91 Láng Hạ Phường Láng Hạ- Quận Đống Đa – thành phố  Hà Nội

Được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều 2: Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về việc đưa người lao động đi làm việc ở  nước ngoài.

Điều 3: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký./.

                                                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                                               THỨ TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thanh Hòa

Bài Viết Liên Quan